Skip to main content

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös asuntosijoittamiseen liittyy aina riskejä. Niihin kuuluvat esimerkiksi asuntojen hinnan vaihtelu, asunto- ja vuokralaiskohtaiset riskit sekä korkoriski. Toisaalta asuntosijoittamisesta saatava tuotto on usein vakaampaa verrattuna esimerkiksi osakemarkkinoihin.

Vaikka riskien realisoitumiseen ei aina pystytä vaikuttamaan, niiden vaikutusta voi pyrkiä minimoimaan. Alla on kuvattu, miten Asuntosäästö on varautunut asuntosijoittamisen riskeihin.

 

 

 

Pääoman absoluuttisen menettämisen riski on pyritty minimoimaan sijoittajan näkökulmasta jo liiketoiminnan suunnittelussa. Yhtiön tuotonmaksukyky perustuu vuokratuloon, joka on hyvin ennustettavissa. Perinteisesti Suomen asunto- ja vuokramarkkinat ovat olleet hyvin stabiilit. Jotta sijoitettu pääoma menettäisi arvoaan, kulujen tulisi olla yli saavutetun vuokratuoton. Tällainen kehityssuunta näkyisi ensisijaisesti odotettua pienempänä tuottona. Yhtiö vahvistaa seuraavan kalenterivuoden tuotto-odotuksen vuosittain perustuen senhetkisen asuntokannan tuottoarvioon.

Yhtiön varallisuus on konkreettista, asunnoilla on vakuudellinen arvo ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Ääritilanteessa eli maksukyvyttömyyden uhatessa Yhtiö joutuisi myymään osan asuntokannasta. Mikäli näin jouduttaisiin toimimaan nopealla aikataululla, on mahdollista, että yksittäisiä asuntoja jouduttaisiin myymään alle keskimääräisen markkinahinnan.

Asuntokohtaiset riskit

Ostettavien asuntojen tulee täyttää tiukat kriteerit ennen hankintapäätöksen tekemistä. Asunnon tulee sijaita muuttovoittoisella paikkakunnalla, jossa sijaitsee yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Lisäksi asunnon vuosittaisen tuottoprosentin tulee olla yli 6% kulujen jälkeen. Tuottoprosenttiin vaikuttavat esimerkiksi asunnon kunto, mahdolliset remontit ja vuokralaisen maksukyky.

Hajautamme sijoitukset useaan eri kaupunkiin ja yksittäinen merkintä suuntautuu aina koko asuntokantaan.

Korkoriski

Asuntosijoittamisessa hyödynnetään usein oman pääoman lisäksi vieraan pääoman ehtoista rahoitusta eli velkaa. Korkoriskin realisoituessa korot nousevat, mikä vaikuttaa suoraan velkarahoituksen hintaan. Yleistyksenä: mitä enemmän yrityksellä on velkarahaa, sitä alttiimpi yritys on koron muutoksille. Asuntolainojen laina-ajat ovat usein kuitenkin pitkiä ja on vaikea ennustaa seuraavan vuosikymmenen korkotasoa. Tämän vuoksi on tärkeää seurata korkojen ja yleisen markkinatilanteen kehitystä sekä käyttää tarvittaessa korkosuojausta. Yhtiön lainarahoitus oli korkopiikin aikaan 100 % korkosuojattu ja nykyiselläänkin yli 90 %. Yhtiön pankkilainat ovat maturiteeriltaan pitkiä.

Markkinariski

Asuntosijoittamisen yhteydessä tarkoitamme markkinariskillä asuntojen hintojen vaihtelua eri ajanjaksoilla. Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat nousseet melko tasaisesti, vaikka joinakin vuosina yleinen hintataso on myös laskenut. Uskomme vakaaseen hintakehitykseen myös tulevaisuudessa ja pyrimme omistamaan asuntoja pitkäjänteisesti. Ansaintalogiikkamme perustuu tasaiseen vuokratuloon ja hyvin hajautettuun portfolioon pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi yksittäisten vuosien hintavaihtelu ei juuri vaikuta ydintoimintaamme.

Aloita sijoittaminen