Skip to main content
SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Asuntosäästö Asua Oy:n hallitus on päättänyt 12.9.2022 suunnatusta osakeannista, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

​Yhtiön 12.9.2022 pidetty yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista siten, että valtuutuksen perusteella voidaan päättää antaa enintään 7.500.000 Yhtiön uutta D-osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ehdoista kaikilta muilta osin. Yhtiön hallitus päätti 12.9.2020 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa enintään 7.500.000 Yhtiön uutta D-osaketta Osakeannissa näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden lukumäärä

Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 7.500.000 kpl yhtiön uusia D-sarjan Sijoitusosakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.

Osakkeiden merkintähinta

Uusien D-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 13.9.2022 – 31.12.2027 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää.

Osinko ja osingon maksaminen

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osakelajikohtainen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10.

Yhtiö vahvistaa vuosittain indikatiivisen osakelajikohtaisen tuotto-odotuksen seuraavalle vuodelle.

D-osakkeella on etuoikeus osakelajikohtainen osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta). Yhtiön hallitus määrittelee kolmen kuukauden välein maksettavan osingon tuotto-odotukseen perustuen.

Osakkeiden lunastaminen

Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitettu pääoma Yhtiön B-, C-, D-osakkeisiin on 50.000 euroa tai tätä alempi, sitoutuu Yhtiö lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan takaisin sijoittajalle 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta. Sijoituksen ollessa yli 50.000 euroa, Yhtiö sitoutuu lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan sijoittajalle 90 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta. Yhtiöllä on myös oikeus oma-aloitteisesti lunastaa osake 60 vuorokauden kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö suorittaa lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon seuraavan normaalin osingonmaksun yhteydessä, eli viimeistään seuraavan kvartaalin päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lunastus tapahtuu maksamalla merkintähintaa vastaava lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy Yhtiölle, kun Yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. D-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen yhden äänen yhtiökokouksessa.

​Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä. D-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja Sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle

Helsingissä 12.9.2022

Helsingissä 12.9.2022
HALLITUS

Riskit

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa Asuntosäästö Oy:n toimintaan tai Osakkeen arvoon

 • Yhtiön asuntoportfolion arvossa voi tapahtua makrotaloudellisen ympäristön muutoksien vuoksi negatiivista arvonkehitystä.
 • Asuntojen kysynnän muutokset voivat aiheuttaa riskejä asuntojen hankinnassa ja myynnissä. Tämä voi vaikuttaa asuntoportfolion likviditeettiin.
 • Asuntojen ja kiinteistöjen negatiivinen arvonkehitys.
 • Markkinoiden likviditeetin muutoksilla voi olla myös huomattava vaikutus kiinteistösijoitusyhtiön keskimääräiseen tuottoon.
 • Arvoon vaikuttaa myös vuokratuottojen kehitys ja vuokrausaste.
 • Yleinen korkotaso ja kiinteistöjen ylläpidon kustannus sekä omistetuissa kohteissa tehtyjen remonttien kustannus.
 • Heikko taloussuhdanne ja negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan.
 • Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa toteuttamisessa sekä asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Voitte menettää sijoittamanne pääoman joko osittain tai kokonaan.
 • Yhtiö ei välttämättä jaa tai kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa.
 • Ette ehkä pysty myymään Yhtiön osaketta haluamananne ajanhetkenä tai ollenkaan. Yhtiön Osakkeilla ei ole likvidiä markkinaa.
 • Johdannaisten käyttö voi lisätä kiinteistösijoitusyhtiön vastapuoliriskiä ja operatiivista riskiä. Johdannaisten käyttö suojaustarkoitukseen voi vähentää kiinteistösijoitusyhtiön riskiä ja tuotto-odotusta.
 • Kiinteistösijoitusyhtiön sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei ehkä tapahdu odotetussa ajassa.
Tiedot liikkeellelaskijasta

Oikeudellinen luonne: Yhtiön toiminimi on Asuntosäästö Asua Oy. Yhtiö on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Jyväskylä ja joka on merkitty kaupparekisteriin 30.4.2014 Y-tunnuksella 2597003-8. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia ja sen tilikausi on 1.1.-31.12. Yhtiön päätoimipaikan osoite on Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä. Yhtiön perustamisosakesarjan (A-osakesarjan) osakkeet omistavat kiinteistösijoitusyhtiön hallitus ja ylin johto.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Nimi:

Asema:

Jani Valtonen
Mikael Collan
Janne Weander
Turo Numminen
Joni Lähteenmäki
Janne Kaarnasaari

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja

KTM
Kauppatieteiden tohtori
KTM
KTM
Asiakkuuspäällikkö
KTM, CEMS MIM

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala

Yhtiön toimiala on yhtiöjärjestyksen 3§ mukainen yksityinen sijoitustoiminta ja siihen liittyvät palvelut.

​Paikat, jossa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin:

Tässä perustietoasiakirjassa mainittujen asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.asuntosaasto.fi.

Merkittävimmät viimeaikaiset tapahtumat

Yhtiö on laajentanut asuntokantaansa vuoden 2022 aikana. Hallitus on päättänyt D-osakesarjan osakeannin järjestämisestä perustuen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja antipäätökseen.

Liiketoiminnan kuvaus

Yhtiön tarkoitus on tuottaa sijoittajilleen osinkotuottoa jalostamalla sijoituskohteina olevia kiinteistöjä tai maa-alueita ja saamalla niistä vuokratuloa. Tätä tavoitetta varten Yhtiö ostaa, myy, kehittää, parantaa ja vuokraa kiinteistöjä ja asuntoja tai maa-alueita.

Lisätiedot kerättävien varojen käytöstä

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön liiketoiminnallisen strategian toteuttamiseen. Strategian pääpaino keskittyy Yhtiön asuntoportfolion laajentamiseen ja kehittämiseen.

Taloudellisen tilanteen kuvaus

Perustietoasiakirjan laadintahetkellä yhtiön kiinteistöportfolion tuotto on suorien kulujen jälkeen 7,95 % vuodessa ja varoja yhtiöllä on 10.900.000 €. Laadintahetkellä yhtiön sijoitustoimintaan käyttämä vieraan pääoman aste on 65.3 %. Yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä. Vuoden 2022 talousarvion mukaisesti yhtiö on tilittänyt osinkoa tuotto-odotuksen mukaisesti viimeksi päättyneet tilikauden voitonjakokelpoisista varoista. Yhtiön vahvistettu tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan tämän perustietoasiakirjan liitteenä.

Yhtiön maksuvalmiuden ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi Yhtiön hallitus on käynnistänyt tämän perustietoasiakirjan mukaisen osakeannin.

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset:

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. D-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.​

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

​Kiinteistösijoitusyhtiön sijoittajat liittyvät Yhtiön D-osakkeen omistajiksi vähintään 500 euron sijoituksilla. Yhtiö käyttää sijoitustoiminnassaan vierasta pääomaa, kuitenkin enintään 70%, sijoituskohteisiin sitoutuneesta pääomasta.

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksella 12.9.2022 laskea suunnattuna osakeantina liikkeelle enintään 7.500.000 uutta D-sarjan Osaketta merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa.
_________________________________________________________

Sijoituksen kulut ja liitännäismaksut
Sijoittamiseen liittyvät välittömät ja välilliset kertamaksut
Osakkeiden merkintäpalkkio: 0 %
Osakkeiden lunastuskustannukset: Yhtiö vastaa varainsiirtoverosta
Sijoitustoiminnan suorat kulut katetaan osakeyhtiölain mukaisesti.

Merkintä- ja maksuehdot

Uusien D-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 13.9.2022 – 31.12.2027 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää. Sijoittajalla on myös oikeus vaatia yhtiötä lunastamaan osake takaisin merkintähinnalla, edellyttäen että lunastaminen ei vaaranna yhtiön liiketoimintaa.

Yleinen merkintäaika

Annin yleinen merkintäaika alkaa 13.9.2022 ja päättyy 31.12.2027. Hallituksella on oikeus jatkaa merkintä-aikaa enintään 6 kuukaudella, jona aikana osakkeiden hinta on maksettava viiden vuorokauden kuluessa osakkeiden merkinnästä.

Merkintöjen hyväksyminen ja toimittaminen sijoittajille

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen lopullisesta hyväksymisestä ja osakkeiden allokoinnista merkitsijöiden välillä. Yhtiön hallitus voi hyväksyä merkintöjä jo merkintäajan kuluessa. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä yli- tai ali-merkintätilanteissa. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiön hallitus voi perustellusta syystä päättää merkintäajan lyhentämisestä, esimerkiksi jos osakkeiden enimmäismäärä tulee merkityksi ennen merkintäajan päättymistä tai merkintäajan pidentämisestä.

​Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemistä lukien. Hallitus voi ilmoittaa Osakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeita merkinneet merkitään Yhtiön osake- ja osakasluetteloon osakkeiden merkitsemisen maksamisen jälkeen. Erillisiä osakekirjoja tai todistuksia osakkeista ei anneta.

Osinko ja osingon maksaminen

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10. D-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon. Edellisen kvartaalin kiinteä osinko maksetaan aina kvartaalia seuraavana merkintäpäivänä tai tätä seuraavana pankkipäivänä.

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. D-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

​Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Lähdeveron periminen

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön

maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.

Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty.

​Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle

Muut tiedot

Perustietoasiakirjassa esitetyt tiedot ovat ajantasaisia sen julkaisuhetkellä ja niitä pidetään ajantasaisina tarjouksen voimassaoloajan. Perustietoasiakirja on julkaistu 13.9.2022. Perustietoasiakirja on voimassa 31.12.2027 asti, ellei tarjousta jatketa.

Lisätietoa Yhtiöstä on Yhtiön internet-sivulla www.asuntosaasto.fi. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa perustietoasiakirjaa eikä sijoitusta harkitsevien tule perustaa päätöstään osakkeisiin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.

Nähtävillä pidettävät asiakirjat:
Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.asuntosaasto.fi

 • Yhtiöjärjestys ja osakeannin ehdot
 •  Yhtiön tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
 •  Perustietoasiakirja

Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelusta ja yhtiön verkkosivuilta suomeksi ja asiakaspalvelusta suomeksi ja englanniksi:

www.asuntosaasto.fi
asiakaspalvelu@asuntosaasto.fi

Yhtiön tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta on saatavilla myös verkkosivuiltamme.