Osakeannin ehdot, perustietoasiakirja ja yhtiöjärjestys

PERUSTIETOASIAKIRJA

Lataa Perustietoasiakirja tästä >> 

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Lataa suunnatun osakeannin ehdot tästä >>

YHTIÖJÄRJESTYS

Lataa yhtiöjärjestys tästä >> 

 

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Asuntosäästö Asua Oy:n yhtiökokous on antanut hallitukselle valtuutuksen toteuttaa suunnatun osakeannin. Hallitus on 27.12.2018 päättänyt suunnatusta osakeannista, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä

Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 2.250.000 kpl yhtiön uusia C-sarjan Sijoitusosakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.

Osakkeiden merkintähinta

Uusien C-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euro / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 1.1.2019 – 31.12.2022 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää.

Osinko ja osingon maksaminen

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10.

C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että laskettu osinko-oikeus on neljä ja puoli (4,5) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta. Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee viiteen ja puoleen (5,5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta ja kuuteen ja puoleen (6,5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut yhdeksän (9) kuukautta. Osinko-oikeus nousee seitsemään ja puoleen (7,5%) prosenttiin, kun merkintäpäivästä on kulunut kaksitoista (12) kuukautta.

Edellisen kvartaalin kiinteä osinko maksetaan aina kvartaalia seuraavana merkintäpäivänä tai tätä seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden lunastaminen

Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitettu pääoma Yhtiön C-osakkeisiin on 50.000 euroa tai tätä alempi, sitoutuu Yhtiö lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan takaisin sijoittajalle 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta. Sijoituksen ollessa yli 50.000 euroa, Yhtiö sitoutuu lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan sijoittajalle 90 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta.Yhtiöllä on myös oikeus oma-aloitteisesti lunastaa osake 60 vuorokauden kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö suorittaa lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon seuraavan normaalin osingonmaksun yhteydessä, eli viimeistään seuraavan kvartaalin päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lunastus tapahtuu maksamalla merkintähintaa vastaava lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy Yhtiölle, kun Yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. C-osakkeet ovat äänivallaltaan yhdenvertaisia A-osakkeisiin nähden. C-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä. C-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja Sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle

Helsingissä 27.12.2018

HALLITUS

Ehtoja päivitetty 25.8.2021 Asuntosäästö Asua Oy:n yhtiökokouksen 28.6.2021 päätöksen mukaisesti.

 

ASUNTOSÄÄSTÖ ASUA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS  18.1.2020

1§ Yhtiön toiminimi on Asuntosäästö Asua Oy.

2§ Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3§ Yhtiön toimiala on yksityinen sijoitustoiminta ja siihen liittyvät palvelut.

4§ Yhtiön vähimmäispääoma on 300.000 (kolmesataatuhatta) euroa ja enimmäispääoma 5 (viisi) miljoonaa euroa, joiden rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa Yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5§ Yhtiössä on kolme osakelajia: A- ja B-, ja C-osakkeet.

Edellä mainittuihin osakelajeihin sovelletaan seuraavia osakelajikohtaisia määräyksiä: A-osakkeet

A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien 100 000 ääntä/osake yhtiökokouksessa. A-osakkeiden lunastamisesta säädetään erikseen kohdassa 6§ lunastuslauseke.

Vähemmistöosingon jakaminen osakeyhtiölain 13:7:n mukaisesti edellyttää aina, että vähemmistöosinko jakopäätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista osakelajikohtaisesti yhtiökokouksessa.

B-osakkeet

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja Sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeella on ainoastaan tämän Yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet; osakkeenomistajalla ei ole esimerkiksi oikeutta saada kutsua yhtiökokoukseen tai osallistua siihen.

Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on

-Yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus A-osakkeeseen nähden korkeintaan osakkeen

alkuperäiseen merkintähintaan;

-jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus; sekä

-6 §:n lunastuslausekkeeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että osakkeelle maksetaan yhtiön sijoitustoiminnan tuottoon perustuvaa osinkoa, jonka suuruus määräytyy kullakin osingonmaksukaudella seuraavalla kaavalla:

Tuottoprosentti (%) = x / b

jossa

x = Sijoituksen kohteen kaikista B-osakkeisiin tehdyistä sijoituksista saatu kokonaisnettotuotto osingonmaksukaudella kerrottuna valittuun B-osakkeen sijoitusaikaan sidotulla tuotto-osuuskertoimella. B-osakkeisiin tehdyistä sijoituksista saadulla kokonaisnettotuotolla tarkoitetaan erotusta, joka saadaan vähentämällä yhtiön kaikki muut kulut (ml. hallinnointikulut ja muista kuin B-osakkeista aiheutuvat rahoituskulut) lukuun ottamatta B-osakkeista aiheutuvia rahoituskuluja, siitä osuudesta yhtiön kaikista sijoituksista saatua tuottoa, joka vastaa B-osakkeiden suhteellista osuutta yhtiön kokonaisrahoituksesta mukaan lukien sekä oman että vieraan pääoman ehtoinen rahoitus.

b = yhtiön kaikkien ulkona olevien B-osakkeiden kokonaismäärä osingonlaskuhetkellä

Yhtiö antaa arvion osakkeelle kalenterivuonna maksettavan osingon määrästä (Tuotto-odotus) osakkeen merkitsemisen yhteydessä.

Kalenterivuodelle maksettavan osingon vähimmäismäärä on aina kuitenkin nolla (0) prosenttia ja enimmäismäärä on Tuotto-odotus + 0,50 %.

Tuotto lasketaan erikseen kullekin tuotonmaksukaudelle. Osinkoa kertyy merkityille B-osakkeiden määrälle siten, että osingon kertyminen alkaa B-osakkeiden merkintähetkeä seuraavan vuosineljänneksen alusta lukien. Vuosineljänneksellä tarkoitetaan kutakin seuraavista ajanjaksoista: 1.1.- 31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9. ja 1.10.-31.12. Osinkoa ei makseta Osakkeiden merkintähetken ja osingon kertymisen alkamishetken väliseltä ajalta.

Osinko maksetaan jälkikäteen kolmen (3) kuukauden jaksoissa vuosittain siten, että ensimmäinen osingonmaksu tapahtuu kolmen (3) kuukauden kuluttua osakkeen merkintähetkenä kesken olevaa vuosineljännestä seuraavan vuosineljänneksen päättymisestä. Myöhemmät osingot maksetaan aina osingonlaskuväliä seuraavan vuosineljänneksen päättyessä.

Osinko maksetaan edellisen tilikauden voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla maksukykyinen.

B-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastusoikeus on yhtiöllä.

Lunastushinta on osakkeen alkuperäinen merkintähinta lisättynä lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneellä, mutta maksamatta olevalla osingon määrällä ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön on lunastettava osake osakkeenomistajan yhtiölle kirjallisesti esittämästä lunastusvaatimuksesta lunastusvaatimuksen esittämisajankohtana kesken olevan vuosineljänneksen päättyessä, mikäli tähän on vähintään 30 päivää, tai muussa tapauksessa lunastusvaatimuksen esittämisajankohtaa seuraavan vuosineljänneksen viimeiseen päivään mennessä.

Mikäli osakkeenomistaja ei vaadi osaketta lunastettavaksi osakemerkinnän yhteydessä valitsemanaan ajankohtana, määräytyy osakkeelle maksettavan osingon määrä 5§:stä poiketen alimman yhtiön B- osakkeen omistusaikaan sidotun tuottokertoimen mukaisesti. Lisäksi yhtiöllä on tällöin oikeus vähentää lunastushinnasta lunastusvaatimuksen esittämiseen nähden kuluvalta vuosineljännekseltä kertynyt osinko sekä 3,5 prosenttia osakkeen alkuperäisestä merkintähinnasta.

Yhtiö voi myös oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Mikäli lunastaminen tapahtuu yhtiön aloitteesta, yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen, mutta maksamatta olevan osingon osakkeen alkuperäisen merkintähinnan lisäksi. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta viimeistään lunastusvaatimuksen esittämiseen nähden seuraavan vuosineljänneksen päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu.

B-osakkeenomistaja voi muuntaa osakkeensa C-osakkeeksi ilmoittamalla siitä yhtiölle. Osakkeen muunto C-osakkeeksi tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä. Muunnetulle osakkeelle maksetaan C- osakkeelle maksettavaa osinkoa muuntoilmoituksen tekopäivästä lukien.

C-osakkeet

C-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja Sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

C-osake tuottaa kaikki varallisuusoikeudet ja yhden äänen yhtiökokouksessa. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Osake tuottaa oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on

- yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus A-osakkeeseen nähden korkeintaan osakkeen alkuperäiseen merkintähintaan;

- jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus; sekä

- 6 §:n Lunastuslausekkeen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettavan osinko-oikeuden suuruus määritetään yhtiön hallituksen vuosittain vahvistaman tuotto-odotuksen avulla. Tuotto-odotus perustuu yhtiön sijoitustoiminnan arvioituun tuottoon ja vaihtelee osakkeen sijoitusajan perusteella siten, että tuotto- odotus on sitä suurempi, mitä useamman kuukauden ajan osake on omistettu. Pienin mahdollinen tuotto- odotus vahvistetaan vähintään kolme (3) kuukautta omistetuille osakkeille ja suurin mahdollinen tuotto- odotus vahvistetaan vähintään kaksitoista (12) kuukautta omistetuille osakkeille.

Osinkoa maksetaan korkeamman vuosituoton mukaisesti vuosituoton nousuajankohdasta lukien, eikä osinkoa täsmätä vastaamaan korkeampaa vuosituottoa merkinnän ja nousuajankohdan väliselle ajalle.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osakkeelle tuleva osinko lasketaan osakkeen merkintää seuraavan täyden vuosineljänneksen ensimmäisestä päivästä, jotka ovat kalenterivuosittain 1.1., 1.4., 1.7. tai 1.10. Kultakin vuosineljännekseltä kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on viimeistään kyseisen vuosineljänneksen viimeinen päivä tai, jos vuosineljänneksen viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, vuosineljänneksen viimeistä päivää seuraavana pankkipäivänä.

Jos vuosineljänneksettäin osakkeelle laskettava tuottoprosentti (yhtiön nettotuotot per kuukausi jaettuna yhtiön sijoitusomaisuudella) alittaa tai ylittää osakkeelle vahvistetun tuotto-odotuksen, on yhtiöllä oikeus alentaa tai nostaa vuosineljänneksettäin maksettavan osingon määrää suhteessa tuotto-oikeuden mukaiseen osinko-oikeuden määrään seuraavin rajoituksin:

- vuosineljänneksettäin maksettavan osinko-oikeuden on oltava vähintään tuottoprosentin suuruinen; ja

- kalenterivuodelle maksettava osinko-oikeus voi olla korkeintaan puoli (0,5) prosenttia tuotto-odotusta suurempi.

Osinko maksetaan edellisen tilikauden voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla maksukykyinen.

Vähemmistöosingon jakaminen osakeyhtiölain 13:7:n mukaisesti edellyttää aina, että vähemmistöosinko jakopäätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista osakelajikohtaisesti yhtiökokouksessa.

Osakkeet jätetään ottamatta huomioon, kun lasketaan osakeyhtiölain 18 luvun tarkoittaman 90 %:n äänimäärän saavuttamista.

C-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastusoikeus on yhtiöllä.

Lunastushinta on osakkeen alkuperäinen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiön on lunastettava osake 14 päivän kuluessa osakkeenomistajan esittämästä lunastusvaatimuksesta. Jos lunastusvaatimuksen kohteena olevien osakkeiden alkuperäinen merkintähinta on ylittänyt 50.000,00 euroa, yhtiön on lunastettava osakkeet 90 päivän kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä. Yhtiö voi myös oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Mikäli lunastaminen tapahtuu yhtiön aloitteesta, yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastushinnan lisäksi lunastusvaatimuksen esittämistä edeltävään päivään asti kertyneen osingon määrän. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt, mutta maksamatta oleva osinko viimeistään lunastusvaatimuksen esittämiseen nähden seuraavan vuosineljänneksen päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu.

6§ Lunastuslauseke

A-osakkeet

Osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet.

A-osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä A- osake. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siirrosta hallitukselle. Ensisijainen lunastusoikeus on A- osakkeenomistajalla. Lunastushinta on osakkeiden käypä arvo. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä A-osakkeita.

B-osakkeet

B-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. A- osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä B- osake. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siirrosta hallitukselle. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkaiden haltijoilla. Lunastushinta on yksi (1) euro. Osakkeiden lunastamisesta päättää yhtiön hallitus. Lunastamiseen käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Jos useampi A-osakkeen omistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla. Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

C-osakkeet

C-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. A- osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä C- osake. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siirrosta hallitukselle. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla. Lunastushinta on yksi (1) euro. Osakkeiden lunastamisesta päättää yhtiön hallitus. Lunastamiseen käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla. Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

7 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön suostumus.

8 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin neljä varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on voimassa toistaiseksi.

9 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

10 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

 1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. Tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta;
 5. Muista yhtiön hallitukselle kirjallisesti etukäteen ilmoitetuista asioista.

 

PERUSTIETOASIAKIRJA

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.

 

Liikkeellelaskijan nimi:

Asuntosäästö Asua Oy (“Asuntosäästö”)

Y-tunnus: 2597003-8, rekisteröity: 30.04.2014 , Suomi

Osoite: Ahvenkatu 9, 70820 Kuopio

 

Tarjottava arvopaperi:

Asuntosäästö Oy:n C-osakesarjaan kuuluvat osakkeet (“Osakkeet”). Yhtiön osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla.

 

Kerättävien varojen määrä ja käyttötarkoitus:

Yhtiö tarjoaa osakeannissaan enintään 2.250.000 uutta yhtiön C-sarjan osaketta (“Osakkeet”) merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajalle, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Osakeanti”). Tarjottavien osakkeiden alustava merkintähinta on 1,00 euro Osakkeelta. Yhtiö pyrkii keräämään enintään 2.250.000 euron bruttovarat.

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Asuntosäästö Oy:n kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen. Varoja voidaan käyttää muun muassa Asuntosäästö Oy:n liiketoiminnan orgaanisen kasvun edistämiseen ja yhtiön yritystoiminnan yleisiin edellytyksiin. Pääpaino varojen käytössä on Asuntosäästö Oy:n asuntokannan laajentaminen.

 

Liikkeellelaskun järjestäjä:

Asuntosäästö Oy tarjoaa yhtiön Osakkeita merkittäväksi yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Osakeanti”).

Osakeannin järjestämisessä ei käytetä erillistä ulkoista oikeudellista tai rahoituksellista neuvonantajaa

 

Riskit:

Keskeiset riskit, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa Asuntosäästö Oy:n toimintaan tai Osakkeen arvoon

 • Yhtiön asuntoportfolion arvossa voi tapahtua makrotaloudellisen ympäristön muutoksien vuoksi negatiivista arvonkehitystä.
 • Asuntojen kysynnän muutokset voivat aiheuttaa riskejä asuntojen hankinnassa ja myynnissä. Tämä voi vaikuttaa asuntoportfolion likviditeettiin.
 • Asuntojen ja kiinteistöjen negatiivinen arvonkehitys.
 • Markkinoiden likviditeetin muutoksilla voi olla myös huomattava vaikutus kiinteistösijoitusyhtiön keskimääräiseen tuottoon.
 • Arvoon vaikuttaa myös vuokratuottojen kehitys ja vuokrausaste.
 • Yleinen korkotaso ja kiinteistöjen ylläpidon kustannus sekä omistetuissa kohteissa tehtyjen remonttien kustannus.
 • Heikko taloussuhdanne ja negatiivinen yhteiskunnallinen ja poliittinen kehitys voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan.
 • Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa toteuttamisessa sekä asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Voitte menettää sijoittamanne pääoman joko osittain tai kokonaan.
 • Yhtiö ei välttämättä jaa tai kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa.
 • Ette ehkä pysty myymään Yhtiön osaketta haluamananne ajanhetkenä tai ollenkaan. Yhtiön Osakkeilla ei ole likvidiä
 • Johdannaisten käyttö voi lisätä kiinteistösijoitusyhtiön vastapuoliriskiä ja operatiivista riskiä. Johdannaisten käyttö suojaustarkoitukseen voi vähentää kiinteistösijoitusyhtiön riskiä ja tuotto-odotusta.
 • Kiinteistösijoitusyhtiön sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei ehkä tapahdu odotetussa ajassa.

 

Tiedot liikkeellelaskijasta:

Oikeudellinen luonne: Yhtiön toiminimi on Asuntosäästö Asua Oy. Yhtiö on Suomen lakien mukaan perustettu yksityinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tampere ja joka on merkitty kaupparekisteriin 30.4.2014 Y-tunnuksella 2597003-8. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia ja sen tilikausi on 1.1.-31.12. Yhtiön päätoimipaikan osoite on Ahvenkatu 9, 70820 Kuopio. Yhtiön perustamisosakesarjan (A-osakesarjan) osakkeet omistaa kiinteistösijoitusyhtiön hallitus ja ylin johto.

 

Hallitus ja toimitusjohtaja:

Nimi:                                              Asema:                                        Päätehtävä yhtiön ulkopuolella:

Jani Valtonen                                  Hallituksen puheenjohtaja           Ekonomi

Mikael Collan                                  Hallituksen varapuheenjohtaja   Kauppatieteiden tohtori

Janne Weander                              Hallituksen jäsen                             Ekonomi

Turo Numminen                             Hallituksen jäsen                            Ekonomi

Joni Lähteenmäki                           Toimitusjohtaja                              Asiakkuuspäällikkö

 

Yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala:

Yhtiön toimiala on yhtiöjärjestyksen 3§ mukainen yksityinen sijoitustoiminta ja siihen liittyvät palvelut.

 

Paikat, jossa voi tutustua perustietoasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin:

Tässä perustietoasiakirjassa mainittujen asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.asuntosaasto.fi.

 

Merkittävimmät viimeaikaiset tapahtumat:

Yhtiö on laajentanut asuntokantaansa syksyn 2018 aikana. Hallitus on päättänyt C-osakesarjan osakeannin järjestämisestä perustuen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja antipäätökseen.

 

Liiketoiminnan kuvaus:

Yhtiön tarkoitus on tuottaa sijoittajilleen osinkotuottoa jalostamalla sijoituskohteina olevia kiinteistöjä tai maa-alueita ja saamalla niistä vuokratuloa. Tätä tavoitetta varten Yhtiö ostaa, myy, kehittää, parantaa ja vuokraa kiinteistöjä ja asuntoja tai maa-alueita.

 

Lisätiedot kerättävien varojen käytöstä:

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön liiketoiminnallisen strategian toteuttamiseen. Strategian pääpaino keskittyy Yhtiön asuntoportfolion laajentamiseen ja kehittämiseen.

 

Taloudellisen tilanteen kuvaus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta:

Perustietoasiakirjan laadintahetkellä yhtiöön sijoitetun pääoman tuotto on suorien kulujen jälkeen 8,39 % vuodessa ja varoja yhtiöillä on 865.000€. Laadintahetkellä yhtiön sijoitustoimintaan käyttämä vieraan pääoman aste on 55.8 %. Yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä. Vuoden 2018 talousarvion mukaisesti yhtiö on tilittänyt osinkoa tuotto-odotuksen mukaisesti viimeksi päättyneet tilikauden aikana tulleesta liiketoiminnan voitosta. Yhtiön tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan tämän perustietoasiakirjan liitteenä. Yhtiökokous hyväksyy tilinpäätöksen kevään 2019 yhtiökokouksessa.

Yhtiön maksuvalmiuden ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi Yhtiön hallitus on käynnistänyt tämän perustietoasiakirjan mukaisen osakeannin.

 

Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta

 

Arvopaperiin liittyvät keskeiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset:

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. C-osakkeet ovat äänivallaltaan yhdenvertaisia A-osakkeisiin nähden. C-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Kiinteistösijoitusyhtiön sijoittajat liittyvät Yhtiön C-osakkeen omistajiksi vähintään 500 euron sijoituksilla. Yhtiö käyttää sijoitustoiminnassaan vierasta pääomaa, kuitenkin enintään 70%, sijoituskohteisiin sitoutuneesta pääomasta.

 

Tarjottavien arvopaperien kokonaismäärä:

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.12.2018 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista. Valtuutuksen perusteella Yhtiön hallitus päätti 27.12.2018 laskea suunnattuna osakeantina liikkeelle enintään 45.000 uutta C-sarjan Osaketta merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Varsinainen yhtiökokous täydensi päätöstä 28.6.2021 nostamalla osakkeiden kokonaismäärän 2.250.000 kappaleeseen nimellisarvon ollessa 1 euroa / osake.

 

Sijoittajilta veloitettavat kulut

 

Sijoituksen kulut ja liitännäismaksut

Sijoittamiseen liittyvät välittömät ja välilliset kertamaksut
Osakkeiden merkintäpalkkio 0 %
Osakkeiden lunastuskustannukset Yhtiö vastaa varainsiirtoverosta

 

Sijoitustoiminnan suorat kulut katetaan osakeyhtiölain mukaisesti.

 

Merkintä- ja maksuehdot:

Uusien C-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euro / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 1.1.2019 – 31.12.2022 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää. Sijoittajalla on myös oikeus vaatia yhtiötä lunastamaan osake takaisin merkintähinnalla, edellyttäen että lunastaminen ei vaaranna yhtiön liiketoimintaa.

 

Yleinen merkintä-aika:

Annin yleinen merkintäaika alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2022. Hallituksella on oikeus jatkaa merkintä-aikaa enintää 2 kuukaudella, jona aikana osakkeiden hinta on maksettava viiden vuorokauden kuluessa osakkeiden merkinnästä.

 

Merkintöjen hyväksyminen ja toimittaminen sijoittajille:

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen lopullisesta hyväksymisestä ja osakkeiden allokoinnista merkitsijöiden välillä. Yhtiön hallitus voi hyväksyä merkintöjä jo merkintäajan kuluessa. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelystä yli- tai ali-merkintätilanteissa. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiön hallitus voi perustellusta syystä päättää merkintäajan lyhentämisestä, esimerkiksi jos osakkeiden enimmäismäärä tulee merkityksi ennen merkintäajan päättymistä tai merkintäajan pidentämisestä.

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemistä lukien. Hallitus voi ilmoittaa Osakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeita merkinneet merkitään Yhtiön osake- ja osakasluetteloon osakkeiden merkitsemisen maksamisen jälkeen. Erillisiä osakekirjoja tai todistuksia osakkeista ei anneta.

 

Osinko ja osingon maksaminen:

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10. C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon. Edellisen kvartaalin kiinteä osinko maksetaan aina kvartaalia seuraavana merkintäpäivänä tai tätä seuraavana pankkipäivänä.

 

Muut tarjouksen erityiset ehdot:

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. C-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

 

Lähdeveron periminen:

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta ennakonpidätys on 7,5 prosenttia 150.000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.

Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole säädetty.

Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle

 

Muut tiedot:

Perustietoasiakirjassa esitetyt tiedot ovat ajantasaisia sen julkaisuhetkellä ja niitä pidetään ajantasaisina tarjouksen voimassaoloajan. Perustietoasiakirja on julkaistu 1.3.2019 sekä päivitetty 12.3.2019 ja 25.8.2021. Perustietoasiakirja on voimassa 31.12.2022 asti, ellei tarjousta jatketa. Perustietoasiakirja on voimassa 31.12.2022 asti, ellei tarjousta jatketa.

Lisätietoa Yhtiöstä on Yhtiön internet-sivulla www.asuntosaasto.fi. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa perustietoasiakirjaa eikä sijoitusta harkitsevien tule perustaa päätöstään osakkeisiin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.

 

Nähtävillä pidettävät asiakirjat:

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Perustietoasiakirjan voimassaoloaikana Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.asuntosaasto.fi

 • Yhtiöjärjestys ja osakeannin ehdot
 • Yhtiön tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, yhtiökokous hyväksyy tilinpäätöksen kevään 2019 yhtiökokouksessa
 • Perustietoasiakirja

_________________________________________________________

 

Lisätietoja on saatavissa asiakaspalvelusta ja yhtiön verkkosivuilta suomeksi ja asiakaspalvelusta suomeksi ja englanniksi:

www.asuntosaasto.fi                                                 asiakaspalvelu@asuntosaasto.fi

 

 

 

 

 

 

Asuntosäästö

Asuntosäästö on yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka C-sarjan osakkeita voidaan merkitä verkkopalvelun kautta. Yhtiö sijoittaa varat asuntoihin ja C-sarjan osakkeenomistajat saavat sijoitukselleen kiinteää osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille neljä kertaa vuodessa.
Asiakaspalvelu:
Asuntosäästö Asua Oy
Y-tunnus: 2597003-8

Tietoseloste
Rekisteriä ylläpitää Asuntosäästö
Katso tietoseloste
Laskutustiedot
SIJOITA TÄSTÄ
AVAINHENKILÖT

Toimitusjohtaja:
Joni Lähteenmäki 
(040 352 2770)

Hallituksen puheenjohtaja: 
Jani Valtonen
Asuntosäästö on Suomalainen yritys
Copyright © Asuntosäästö 2021.  Kaikki oikeudet pidätetään.  Ota yhteyttä: Asiakaspalvelu@asuntosaasto.fi 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram