Asuntosijoittaminen

Mitkä ovat asuntosijoittamisen edut?

Asuntosijoittaminen perustuu arvonnousun lisäksi tasaiseen kassavirtaan. Asuntojen hintavaihtelu on kuitenkin osakemarkkinoita maltillisempaa, jolloin toiminnan ennustettavuus paranee. Toisin kuin arvopaperisijoittamisessa, asunnot ovat fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä että ne menettäisivät arvonsa kokonaan. Hyvin hoidetulla asuntosalkulla on kuitenkin mahdollista saavuttaa jopa osakesijoittamista parempi tuotto.

Perinteisesti asuntosijoittaminen vaatii suuria pääomia ja tästä johtuen monella oma asunto onkin ensimmäinen ja viimeinen asuntosijoitus. Me haluamme tarjota piensijoittajille väylän hajautettuun asuntosijoittamiseen, jonka toteutunut tuotto ylittää perinteisten asuntorahastojen tarjoaman tuoton.

Ennakoitavuus?

Toisin kuin osakesijoittamisessa, asunnot ovat fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä että ne menettäisivät kokonaan arvonsa. Hyvin hoidetulla asuntosalkulla on kuitenkin mahdollista saavuttaa pitkällä aikavälillä jopa osakesijoittamista parempi tuotto. 

Kuinka valitsemme sijoituskohteet?

Kaikki sijoituskohteemme ovat ammattilaisten valitsemia ja niitä arvioidaan sekä ylläpidetään suhteessa tuottotavoitteisiin, pyrkien pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Jokaisen potentiaalisen kohteen tulee täyttää useat eri kriteerit ennen sijoituspäätöstä. Kohteet sijaitsevat korkeakoulukaupungeissa ja kasvukeskuksissa joissa on riittävästi kysyntää vuokra-asunnoista. 

Kuinka vuokraaminen tapahtuu?

Välitämme asuntoja suoraan sekä teemme yhteistyötä paikallisten kiinteistövälittäjien kanssa. Sijoittajilta vuokraustoiminta ei edellytä toimenpiteitä; kauttamme nautit vain tuotosta. Välitämme asuntoja suoraan sekä teemme yhteistyötä paikallisten kiinteistövälityskumppaneidemme kanssa. Sijoittajilta vuokraustoiminta ei edellytä toimenpiteitä; kauttamme nautit vain tuotosta. 

Tuotteet

Kuinka sitovia sijoitukset ovat?

Voit keskeyttää sopimuksen koska tahansa ja pääoma palautetaan tilillenne 14 vuorokauden kuluessa keskeytyspyynnöstä. Voit keskeyttää sopimuksen koska tahansa ja pääoma palautetaan tilillenne 14 vuorokauden kuluessa keskeytyspyynnöstä. Mikäli päätät keskeyttää sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä, pidätämme purkamiskuluista koostuvan sanktiomaksun (3,5% pääomasta). Mikäli päätät keskeyttää sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä, pidätämme purkamiskuluista koostuvan sanktiomaksun (3,5% pääomasta).

Miksi määräaikaisuus ja kvartaalit?

Sijoitusten määräaikaisuus ja kvartaalit auttavat meitä ennakoimaan rahavirtoja ja siten voimme valita sijoituskohteet huolellisesti, antaen parhaat mahdollisuudet hyvään tuottoon.  

Kohdistuuko sijoitukseni yksittäiseen asuntoon?

Kaikki sijoitukset kohdistuvat koko asuntokantaamme.

Me huolehdimme asuntojen asianmukaisesta remontoinnista ja ylläpidosta. Toisin kuin perinteisessä asuntosijoittamisessa, ei esimerkiksi yksittäinen putkiremontti vaikuta sijoittajan saamaan tuottoon, sillä kustannukset jakaantuvat kauttamme aina koko asuntokannalle.

Mikä on minimisijoitus?

Minimisijoitus on 500 euroa. Sijoituksella ei ole ylärajaa. 

Voinko tehdä useita sijoituksia eri tuotteisiin?

Kyllä. Saatte ensimmäistä sijoitusta tehdessänne pääsyn henkilökohtaiseen palveluumme. Tätä kautta voitte hallita kaikkia sijoitustuotteitanne. 

Kuinka tuotto-odotus määritetään?

Tuotto-odotus perustuu koko asuntokannan kokonaistuottoon tuotto-odotuksen määrityshetkellä sekä arvioon tulevasta kassavirrasta ja markkinatilanteesta. Seuraavan vuoden tuotto-odotus vahvistetaan vuosittain 4. kvartaalin lopussa (kalenterivuoden lopussa). Tuotto-odotuksen erotukset eri tuotteiden välillä pysyvät vakiona. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tuotto-odotusta nostetaan esimerkiksi 0,25%, on vaikutus kaikkiin tuotteisiin vastaava.

Tuotto-odotus on siis paras ennuste tulevasta tuotosta ja lopullinen tuotto määräytyy asuntokannan saavutetun tuoton mukaan.

Mitä sijoitukselleni tapahtuu jos asuntojen hinnat laskevat?

Lähtökohtaisesti sijoituksesi ei ole altis asuntojen hintatason muutokselle. Tuotto-odotuksemme perustuu vallitsevaan vuokratasoon, yhtiön kustannusrakenteeseen ja sitä kautta tuotonmaksukykyyn. Pyrimme asuntosalkussamme pitkäjänteiseen omistajuuteen.

Mikäli asuntojen hinnat putoavat maanlaajuisesti, saattaa myös vuokratuotto laskea viiveellä. Tällöin vuosittaista tuotto-odotusta ei välttämättä saavuteta ja maksettu tuotto voi olla odotettua pienempi.

Onko sijoitustuotteiden välillä eroja riskin suhteen?

Sijoittajariski on kaikissa tuotteissa sama – tuottoprosenttien ero johtuu ainoastaan sopimuskauden pituudesta. Sijoitustoiminta perustuu ennakoitavuuteen ja korkeampi tuotto edellyttää pidempiaikaista sitoutumista. Jos tavoitteenasi on pitkän aikavälin tuotto, suosittelemme eritoten Tuottoisa-vaihtoehtojamme.

Mitä sijoitukselleni tapahtuu kuolintapauksessa?

Osakkeet siirtyvät tällöin yleisseurannan mukaisesti kuolinpesälle ja tätä kautta mahdollisille perillisille. Pesänhoitajan tulee tällöin ilmoittaa tapahtuneesta Asuntosäästölle. Olemme myös antaneet kuolinpesälle sekä perillisille oikeuden keskeyttää sopimuksen ilman sanktiomaksua. 

Mitä kaikkea voin tehdä kirjautuessani sisään?

Talletuksen yhteydessä saat käyttäjätunnuksen sijoittajapalveluumme.
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit:

- Tarkistaa seuraavan tuotonmaksupäivän ja määrän
- Päivittää tai lisätä sijoitustuotteita
- Lopettaa sopimuksen ja tarkastella sopimusehtoja
- Päivittää yhteystietonne

Mitä riskejä asuntosijoittamiseen liittyy ja kuinka niitä hallitaan?

Pääoman menettämiseen liittyvä riski

Pääoman absoluuttisen menettämisen riski on pyritty minimoimaan sijoittajan näkökulmasta jo liiketoiminnan suunnittelussa. Yhtiön tuotonmaksukyky perustuu vuokratuloon, joka on hyvin ennustettavissa. Perinteisesti Suomen asunto- ja vuokramarkkinat ovat olleet hyvin stabiilit. Jotta sijoitettu pääoma menettäisi arvoaan, kulujen tulisi olla yli saavutetun vuokratuoton. Tällainen kehityssuunta näkyisi ensisijaisesti odotettua pienempänä tuottona. Yhtiö vahvistaa seuraavan kalenterivuoden tuotto-odotuksen vuosittain perustuen senhetkisen asuntokannan tuottoarvioon.

Yhtiön varallisuus puolestaan on konkreettisesta. asunnoilla on esimerkiksi pankeille vakuudellinen arvo ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Ääritilanteessa eli maksukyvyttömyyden uhatessa Yhtiö joutuisi myymään osan asuntokannasta. Mikäli näin jouduttaisiin toimimaan nopealla aikataululla, on mahdollista, että yksittäisiä asuntoja jouduttaisiin myymään alle keskimääräisen markkinahinnan. Riskien minimoimiseksi Yhtiöllä on kaksi erilaista riskienhallintarahastoa, jotka ovat Sijoittajarahastosta erillisiä.

Liiketoimintariski ja yhtiön maksuvalmius

Yhtiöllä on erilaisia riskienhallintamekanismeja, kuten riskienhallintarahasto ja lyhyen aikavälin likvideettirahasto.

Yhtiön sisäinen riskienhallinta edellyttää, että 10-15% sijoittajien sijoittamasta pääomasta vastaava määrä yrityksen varoja on allokoitu riskienhallintarahastoon, jonka tarkoituksena on nimenomaisesti hallita likviditeetti- sekä markkinariskiä pitkällä aikavälillä. Riskienhallintarahasto on sijoittajien pääomasta erillinen rahasto, jonka pääoma tulee Yhtiön omistajilta.

5-10% sijoittajien sijoittamasta pääomasta vastaava määrä varallisuutta on yrityksen tilillä kunakin hetkenä, jonka tarkoituksena on hallita likviditeettiriskiä lyhyellä aikavälillä. Tuotonmaksu edellyttää että yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja. Sijoitukset eivät lukeudu talletussuojan piiriin.

Asuntokohtaiset riskit

Ostettavien asuntojen tulee täyttää tiukat kriteerit ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Asunnon tulee sijaita muuttovoittoisella paikkakunnalla, jossa sijaitsee yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Lisäksi asunnon vuosittaisen tuottoprosentin tulee olla yli 6% kulujen jälkeen. Tuottoprosenttiin vaikuttavat esimerkiksi asunnon kunto, mahdolliset remontit ja vuokralaisen maksukyky.

Hajautamme sijoituksemme useaan eri kaupunkiin ja yksittäinen sijoitus suuntautuu aina koko asuntokantaan. Vuonna 2017 asuntokantamme vuokratuotto oli hoitovastikkeiden ja muiden juoksevien kulujen jälkeen 8,60 prosenttia. Korjaus- ja huoltokustannuksiin varaamme noin 1% tuotosta.
Asiakkaillemme tilitimme vuonna 2017 tuottoa keskimäärin 7,27 % pääomasta vuoden 2017 tuotto-odotuksen mukaisesti.

Korkoriski

Asuntosijoittamisessa usein hyödynnetään oman pääoman lisäksi vieraan pääoman ehtoista rahoitusta eli velkaa. Korkoriskin realisoituessa korot nousevat, joka vaikuttaa suoraan velkarahoituksen hintaan. Yleistyksenä; mitä enemmän yrityksellä on velkarahaa, sitä alttiimpi yritys on koron muutoksille. Lyhyellä aikavälillä korkotason ei oleteta nousevan merkittävästi etenkään vallitsevassa markkinatilanteessa. Asuntolainojen laina-ajat ovat usein kuitenkin pitkiä ja on vaikea ennustaa seuraavan vuosikymmenen korkotasoa. Tämän vuoksi on tärkeää seurata korkojen ja yleisen markkinatilanteen kehitystä sekä käyttää tarvittaessa korkosuojausta.

Markkinariski

Asuntosijoittamisen yhteydessä tarkoitamme markkinariskillä asuntojen hintojen vaihtelua eri ajanjaksoilla. Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat nousseet melko tasaisesti, vaikka joinakin vuosina yleinen hintataso on myös laskenut. Uskomme vakaaseen hintakehitykseen myös tulevaisuudessa ja pyrimme omistamaan asuntoja pitkäjänteisesti. Ansaintalogiikkamme perustuu tasaiseen vuokratuloon ja tämän vuoksi hetkelliset hintavaihtelut eivät vaikuta ydintoimintaamme.

Paljonko maksan tuotostani veroja?

Sijoituksesi tuotto on 25% veronalaista pääomatuloa ja 75% verovapaata. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksat veroa ainoastaan ¼ verrattaessa esimerkiksi pörssiosakkeiden tuottoon.

Mikäli saat tuottoa vuoden aikana esimerkiksi 1000€, maksat pääomatuloveroa 25% osuudesta eli veronalaista tuloa sinulla on 250€. Tähän kohdistuu pääomatulovero (30%), joka tarkoittaa että veroa sinun tulee maksaa 75€ koko summasta. Verohyötysi on siis tässä tapauksessa 225€. Ilmoitamme maksetun tuoton suoraan verottajalle, joten se näkyy suoraan esitäytetyssä veroilmoituksessasi eikä sinun tarvitse nähdä tähän ylimääräistä vaivaa.

Huomaathan että listaamattomien yhtiöiden 75% verovapaus on voimassa vuositasolla 150.000,00 € saakka, jonka jälkeen veron osuus on 30% tämän ylittävältä osalta.

Kuinka teen sijoituksen?

Sijoituksen tekeminen on vaivatonta ja voit aloittaa asuntosijoittamisen kauttamme muutamassa minuutissa:

1. Valitse ensin sinulle sopivin sijoitustuote. Kaikki tuotteemme suuntautuvat samaan asuntokantaan, kyse on siitä kuinka pitkäksi aikaa haluat sitoutua. Pidempi ajanjakso auttaa meitä ennakoimaan pidemmälle ja saat tällöin parempaa tuottoa.
2. Täytä tämän jälkeen yhteys- ja pankkitietosi,
3. Tutustu sopimusehtoihin ja tee talletus.
4. Saat tuottoa tilillesi sopimuskauden ajan. Sijoittamasi summa maksetaan takaisin sopimusajan päättyessä.

Voit myös irtisanoa sopimuksen milloin tahansa.

Voinko sijoittaa yritykseni nimissä?

Kyllä. Sijoittajan tulee olla oikeudellinen henkilö eli voit sijoittaa myös yhtiösi nimissä. Ilmoita tällöin yhtiön tiedot yhteys, -sekä pankkitietoihin.

Täytyykö minun maksaa varainsiirtovero B-osakkeista?

Ei tarvitse. Sijoituksen yhteydessä saadut osakkeet ovat osakeannissa luotuja uusia osakkeita. Tällöin varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, sillä sijoittaja on osakkeen ensimmäinen omistaja. Asuntosäästö maksaa varainsiirtoveron sijoitussopimuksen päättyessä eikä tämä edellytä toimia sijoittajalta.

Kuinka tuotonmaksukausi lasketaan?

Tuotonlaskenta alkaa aina seuraavasta täydestä kvartaalista. Esimerkiksi 1.7.-30.9.2017 tehtyjen sijoitusten tuotonlaskenta alkoi 1.10.2017 ja ensimmäinen tuotonmaksu tapahtuu 1.1.2018. Tuotonmaksupäivät ajoittuvat aina kvartaalin viimeiselle päivälle tai sitä seuraavalle pankkipäivälle. Tuotto maksetaan automaattisesti pankkitilillenne neljä kertaa vuodessa.

Yritys

Mikä on Asuntosäästö?

Asuntosäästö on vuonna 2013 perustettu suomalainen yksityinen asuntosijoitusyhtiö. Toimintamallimme perusta on kevyt organisaatio ja matala kustannusrakenne, jotka luovat meille selkeän kilpailuedun suurin toimijoihin verrattuna. Oletusarvoisesti emme peri hallinnointipalkkioita tai transaktiomaksuja ja tavoitteenamme onkin tehdä asuntosijoittamista helppoa, läpinäkyvää ja ennen kaikkea tuottavaa jokaiselle piensijoittajalle.

Vuonna 2017 asuntokantamme vuokratuotto oli hoitovastikkeiden ja muiden juoksevien kulujen jälkeen 8,60 prosenttia. Korjaus- ja huoltokustannuksiin varaamme noin 1% tuotosta.
Asiakkaillemme tilitimme vuonna 2017 tuottoa keskimäärin 7,27 % pääomasta vuoden 2017 tuotto-odotuksen mukaisesti.

Miksi emme peri hallinnointipalkkioita tai transaktiomaksuja?

Arvostamme läpinäkyvyyttä ja visionamme on tehdä asuntosijoittamisesta mahdollista jokaiselle. Haluamme erottua helppona ja vaivattomana sijoitusyhtiönä.Tuotteemme on rakennettu yksinkertaisesti ilman ylimääräisiä kustannuksia tai merkintäpalkkioita asiakkaalle. Kevyestä kulurakenteesta johtuen meillä ei ole tarvetta kerätä ylimääräisiä perustamis-, hallinnointi- tai transaktiomaksuja.

Asuntokantamme tuotto perustuu ennakoitavuuteen ja veloitamme saktiomaksun (3,5%) ainoastaan, mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen yksipuolisesti kesken kuluvan sopimuskauden. Lue lisää toimintamallistamme täältä »

Kuinka voin varmistua siitä, että liiketoimintaa harjoitetaan sijoittajan etujen mukaisesti?

Asuntosäästön henkilöstöllä on kunakin hetkenä sidottuna vähintään 100.000 € yhtiön osakkeisiin. Tällä pyrimme varmistamaan sen, että yhtiön etu on myös sijoittajien etu. Asiakkaiden omistavat tuotto-osakkeet (b-osakkeet) ovat etuoikeutettuja suhteessa A-osakkeisiin: tuottoa maksettaessa B-osakkeiden osinko maksetaan ennen A-osakkeiden osinkoa (eli omistajien tuottoa).

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Jätä yhteydenottopyyntö. Vastaamme kahden työpäivän kuluessa.

Yhteydenottopyyntö