Sijoitukseen liittyvät riskit

Asuntosijoittaminen perustuu kassavirtaan sekä mahdolliseen pitkän aikavälin arvonnousuun. Tasainen kassavirta ja asuntojen maltillinen hintavaihtelu tukevat asuntosijoittamisen ennustettavuutta. Asunnot ovat fyysistä omaisuutta ja on epätodennäköistä, että ne menettäisivät valtaosan arvostaan. Jokainen tehty sijoitus kohdistuu koko asuntokantaamme.

Markkinariski

Asuntosijoittamisen yhteydessä tarkoitamme markkinariskillä asuntojen hintojen vaihtelua eri ajanjaksoilla. Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat nousseet melko tasaisesti, vaikka joinain ajanjaksoina yleinen hintataso on myös laskenut. Mikäli asuntojen hinnat laskisivat huomattavasti, saattaisi tällä olla viiveellä vaikutusta myös kohteiden vuokratasoon sekä yhtiön taloudelliseen asemaan. Riskin hallitsemiseksi pyrimme hajautetusti ostamaan asuntoja muuttovoittoisista korkeakoulukaupungeista. Pyrimme asuntosalkussamme pitkäjänteiseen omistajuuteen.

Pääoman menettämiseen liittyvä riski

Yhtiön tulorahoitus perustuu vuokratuloon, joka on normaalissa liiketoimintaympäristössä vakaata. Perinteisesti Suomen asunto- ja vuokramarkkinat ovat olleet hyvin vakaat. Jotta sijoitettu pääoma menettäisi arvoaan, kulujen tulisi pitkäaikaisesti ylittää saavutettu vuokratuotto. Tällainen kehityssuunta näkyisi ensisijaisesti odotettua pienempänä osinkona. Yhtiö vahvistaa seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotuksen vuosittain. Tuotto-odotus perustuu senhetkisen asuntokannan vuokratuloon ja tämä vahvistetaan nettisivuille vuoden loppuun mennessä vuosittain.

Likviditeettirahasto sekä riskienhallintarahasto

Yhtiön varallisuus koostuu pääosin asunnoista, joilla on pankeille vakuudellinen arvo ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Likviditeettiriskin uhatessa Yhtiö saattaisi joutua myymään osan asuntokannasta. Mikäli näin toimittaisiin nopealla aikataululla, on mahdollista, että yksittäisiä asuntoja jouduttaisiin myymään alle keskimääräisen markkinahinnan. Yhtiö pyrkii hallitsemaan likviditeettiriskiä pitämällä riittävää käteiskassaa kattamaan normaaleja rahavirtoja.

5-10% sijoittajien sijoittamasta pääomasta vastaava määrä varallisuutta on yrityksen tilillä kunakin hetkenä, jonka tarkoituksena on hallita likviditeettiriskiä lyhyellä aikavälillä. Osingonmaksu edellyttää että yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja. Sijoitukset eivät lukeudu talletussuojan piiriin.

Yhtiön sisäinen riskienhallinta edellyttää, että 10-15% sijoittajien sijoittamasta pääomasta vastaava määrä yrityksen varoja on allokoitu riskienhallintarahastoon. Tämän tarkoituksena on hallita likviditeetti- sekä markkinariskiä pitkällä aikavälillä. Riskienhallintarahasto on sijoittajien pääomasta erillinen rahasto, jonka pääoma tulee Yhtiön A-osakesarjan omistajilta.

Asuntokohtaiset riskit

Ostettavien asuntojen tulee täyttää tietyt kriteerit ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Asunnon tulee sijaita muuttovoittoisella alueella, jossa sijaitsee yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Ostettavien kohteiden vuokratuottovaatimuksena pidämme 6 prosenttia. Kohteen tuottoon vaikuttavat esimerkiksi asunnon kunto ja lähitulevaisuuden mahdolliset remontit.

Hajautamme sijoituksemme useaan eri kaupunkiin ja yksittäinen sijoitus kohdistuu aina koko asuntokantaan. Vuonna 2017 asuntokantamme vuokratuotto oli hoitovastikkeiden ja muiden juoksevien kulujen jälkeen 8,60 prosenttia. Korjaus- ja huoltokustannuksiin varaamme noin 1 prosentin tuotosta.
Asiakkaillemme tilitimme vuonna 2017 keskimäärin 7,27 prosenttia sijoitetusta pääomasta noudattaen vuoden 2017 tuotto-odotusta.

Korkoriski

Asuntosijoittamisessa usein hyödynnetään oman pääoman lisäksi velkarahoitusta. Korkoriskin realisoituessa korot nousevat, joka vaikuttaa suoraan vieraan pääoman hintaan. Lyhyellä aikavälillä korkotason ei oleteta nousevan merkittävästi nykyisessä markkinatilanteessa. Asuntolainojen laina-ajat ovat usein kuitenkin pitkiä ja on vaikea ennustaa seuraavien vuosien korkotasoa. Korkoriskiä voidaan hallita esimerkiksi korkosuojauksella.