Tällä sivulla voit tutustua osakeannin ehtoihin, yhtiöjärjestykseen sekä perustietoasiakirjaan. Vuoden 2018 aikana yhtiö maksoi osinkoa tuotto-odotuksen mukaisesti. Vuoden 2018 tilinpäätös lisätään sivustolle sen valmistuttua.

 

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Asuntosäästö Asua Oy:n yhtiökokous on antanut hallitukselle valtuutuksen toteuttaa suunnatun osakeannin. Hallitus on 27.12.2018 päättänyt suunnatusta osakeannista, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä

Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 45.000 kpl yhtiön uusia C-sarjan Sijoitusosakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.

Osakkeiden merkintähinta

Uusien C-osakkeiden merkintähinta on 50,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 1.1.2019 – 31.12.2022 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää.

Osinko ja osingon maksaminen

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10.

C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että laskettu osinko-oikeus on neljä ja puoli (4,5) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta. Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee viiteen ja puoleen (5,5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta ja kuuteen ja puoleen (6,5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut yhdeksän (9) kuukautta. Osinko-oikeus nousee seitsemään ja puoleen (7,5%) prosenttiin, kun merkintäpäivästä on kulunut kaksitoista (12) kuukautta.

Edellisen kvartaalin kiinteä osinko maksetaan aina kvartaalia seuraavana merkintäpäivänä tai tätä seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden lunastaminen

Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitettu pääoma Yhtiön C-osakkeisiin on 50.000 euroa tai tätä alempi, sitoutuu Yhtiö lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan takaisin sijoittajalle 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta. Sijoituksen ollessa yli 50.000 euroa, Yhtiö sitoutuu lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan sijoittajalle 90 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksesta.Yhtiöllä on myös oikeus oma-aloitteisesti lunastaa osake 60 vuorokauden kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö suorittaa lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon seuraavan normaalin osingonmaksun yhteydessä, eli viimeistään seuraavan kvartaalin päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lunastus tapahtuu maksamalla merkintähintaa vastaava lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy Yhtiölle, kun Yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. C-osakkeet ovat äänivallaltaan yhdenvertaisia A-osakkeisiin nähden. C-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä. C-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja Sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle

Helsingissä 27.12.2018

HALLITUS

ASUNTOSÄÄSTÖ ASUA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 20.12.2018

1§ Yhtiön toiminimi on Asuntosäästö Asua Oy ja kotipaikka Tampere.

2§ Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3§ Yhtiön toimiala on yksityinen sijoitustoiminta ja siihen liittyvät palvelut.

4§ Yhtiön vähimmäispääoma on 300.000 (kolmesataatuhatta) euroa ja enimmäispääoma 5 (viisi) miljoonaa euroa, joiden rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa Yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5§ Yhtiössä on kaksi osakelajia: A- ja B-osakkeet.

Edellä mainittuihin osakelajeihin sovelletaan seuraavia osakelajikohtaisia määräyksiä:

A-osakkeet

A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa.

B-osakkeet

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja siirtokelvottomia Sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeella on ainoastaan tämän Yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet; osakkeenomistajalla ei ole esimerkiksi oikeutta saada kutsua yhtiökokoukseen tai osallistua siihen.

Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on

  • Yhtiön purussa tai rekisterissä poistossa etuoikeus A - osakkeeseen nähden korkeintaan osakkeen merkintähintaan
  • 6 § Lunastuslausekkeen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla maksukykyinen. B-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. A-osakkeiden lunastamisesta säädetään erikseen kohdassa 6§ lunastuslauseke.

6§ lunastuslauseke

Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A- osakkeiden haltijoilla.

Lunastushinta on yksi (1) euro. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla. Suostumus- ja lunastuslauseke eivät koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja, eikä yleisseuraantoja.

B-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Yhtiö voi myös oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 60 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Mikäli lunastaminen tapahtuu yhtiön aloitteesta, yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu.

Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

A-osakkeet

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä A-osake. Ensisijainen lunastusoikeus on A-osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä A-osakkeita. Lunastamiseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

7 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön suostumus.

8 § Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin neljä varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on voimassa toistaiseksi.

9 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

10 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

  1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta
  2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. Tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.
  5. Muista yhtiön hallitukselle kirjallisesti etukäteen ilmoitetuista asioista.

Perustietoasiakirja

Liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy.


Asuntosäästö Asua Oy (“Asuntosäästö”)
Y-tunnus: 2597003-8, rekisteröity: 30.04.2014 , Suomi
Osoite: Niittykatu 2 H, 02200 Espoo


Tavoitteet ja sijoituspolitiikka sekä arvopaperin ominaisuudet

Sijoituskohde on osakeyhtiömuotoinen kiinteistösijoitusyhtiö. Sijoitusstrategiansa mukaan yhtiö sijoittaa suoraan Suomessa sijaitseviin asuin- tai liikerakentamisen mahdollistaviin maa-alueisiin tai kiinteistöihin. Sijoittaminen toteutetaan joko omistamalla asunto-osakkeita, tontteja, kiinteistöjä, rakennuksia, määräaloja tai näitä omistavia yhtiöitä tai rahoittamalla niitä. Yhtiö voi perustaa uusia yrityksiä kiinteistöjen omistamista varten. Yhtiö voi sijoittaa rakentamattomaan tonttimaahan tai jo rakennettuihin kiinteistöihin ja kehittää kohteita edelleen.

Yhtiön tarkoitus on tuottaa sijoittajilleen osinkotuottoa jalostamalla sijoituskohteina olevia kiinteistöjä tai maa-alueita ja saamalla niistä vuokratuloa. Yhtiön varojenjako tapahtuu kvartaaleittain ja se muodostuu osakkeille tilitettävästä osingosta, joka perustuu yhtiön voitonjakokelpoisiin varoihin. Yhtiö tehostaa sijoitustoimintaansa käyttämällä velkarahoitusta. Yhtiön tavoite on kerätä C-sarjan osakeannilla varoja 2.250.000 - 7.500.000 euroa (45.000 - 150.000 osaketta).

Kiinteistösijoitusyhtiön sijoittajat liittyvät kiinteistösijoitusyhtiön C-osakkeen omistajiksi vähintään 500 euron sijoituksilla. Yhtiö käyttää sijoitustoiminnassaan vierasta pääomaa, kuitenkin enintään 70%, sijoituskohteisiin sitoutuneesta pääomasta.


Sijoituksen kulut ja liitännäismaksut

Sijoittamiseen liittyvät välittömät ja välilliset kertamaksut
Osakkeiden merkintäpalkkio 0 %
Tuottopalkkio C-osakesarjan omistajalle maksettavan tuotto-odotuksen ylittävä osuus
Osakkeiden lunastuskustannukset Yhtiö vastaa varainsiirtoverosta

Sijoitustoiminnan suorat kulut katetaan osakeyhtiölain mukaisesti ennen osingon mukaisen tuotto-odotuksen maksua.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys sekä maksuvalmius

Kiinteistösijoitusyhtiön sijoitustoiminnan tavoitteena on, että osakkaan saama tuotto olisi 4.5 % - 7.5 % vuodessa. Varojenjako toteutetaan osingonmaksuna 3 kuukauden välein. Perustietoasiakirjan laadintahetkellä yhtiöön sijoitetun pääoman tuotto on suorien kulujen jälkeen 8,39 % vuodessa ja varoja yhtiöillä on 865.000€. Laadintahetkellä yhtiön sijoitustoimintaan käyttämä vieraan pääoman aste on 55.8 %. Yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä. Vuoden 2018 talousarvion mukaisesti yhtiö on tilittänyt osinkoa tuotto-odotuksen mukaisesti viimeksi päättyneet tilikauden aikana tulleesta liiketoiminnan voitosta.


Sijoituksen riskihyötyprofiili

Kiinteistösijoitusyhtiön riskiluokka on 4. Tämä tarkoittaa, että kiinteistösijoitusyhtiön arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen sijoittajariski. Kiinteistösijoitusyhtiön riskiluokka perustuu yhtiön simuloimalla mitattuun tuotonvaihteluun (volatiliteettiin) ja voi näin ollen antaa riittämättömän kuvan kiinteistösijoitusyhtiön riskitasosta. Kiinteistösijoitusyhtiön riskiluokka voi tulevaisuudessa nousta tai laskea, eikä alinkaan riskiluokitus tarkoita kiinteistösijoitusyhtiön olevan täysin riskitön. Kiinteistösijoitusyhtiöön liittyy riski negatiivisesta arvonkehityksestä, kuten kaikkeen sijoittamiseen liittyvään toimintaan.

Suurin yksittäinen kiinteistösijoitusyhtiön arvoon lyhyellä aikavälillä vaikuttava tekijä on asuntojen ja kiinteistöjen arvonkehitys. Markkinoiden likviditeetin muutoksilla voi olla myös huomattava vaikutus kiinteistösijoitusyhtiön keskimääräiseen osinkotuottoon, ja arvoon vaikuttaa myös vuokratuottojen kehitys, vuokrausaste, yleinen korkotaso ja kiinteistöjen ylläpidon kustannus sekä omistetuissa kohteissa tehtyjen remonttien kustannus. Mikäli suuri määrä asiakkaita lunastaa osakkeensa samanaikaisesti, voi yhtiö joutua realisoimaan suuren osan sijoituksistaan lyhyessä ajassa, mikä saattaa vaikuttaa sijoituksista saatavaan myyntituloon ja siten osakkeisiin perustuvan varallisuuden arvoon.

Seuraavia riskejä ei välttämättä ole huomioitu täysimääräisesti riskiluokituksessa:

  • Johdannaisten käyttö voi lisätä kiinteistösijoitusyhtiön vastapuoliriskiä ja operatiivista riskiä. Johdannaisten käyttö suojaustarkoitukseen voi vähentää kiinteistösijoitusyhtiön riskiä ja tuotto-odotusta.
  • Likviditeettiriski: kiinteistösijoitusyhtiön sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei ehkä tapahdu odotetussa ajassa, mikä voi pitkittää lunastusten maksuaikaa.
  • Kiinteistösijoitusyhtiön käyttämän lainarahoituksen takia, lainakustannusten nousu tai korkojen nousu voivat heikentää kiinteistösijoitusyhtiön tuottoa. Luottoa otettaessa kiinteistösijoitusyhtiön tuottomahdollisuudet kasvavat, mutta myös kiinteistösijoitusyhtiön altistus markkinoiden kehitykselle kasvaa.
Tiedot arvopaperista

Osakkeiden merkintähinta

Uusien C-osakkeiden merkintähinta on 50,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä ja lunastaminen

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 1.1.2019 – 31.12.2022 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön verkkomaksutarjoajalle.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakkeiden merkinnän tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää. Sijoittajalla on myös oikeus vaatia yhtiötä lunastamaan osake takaisin merkintähinnalla, edellyttäen että lunastaminen ei vaaranna yhtiön liiketoimintaa.

Osinko ja osingon maksaminen

Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavan täyden kvartaalin ensimmäisestä päivästä (merkintäpäivä), jotka ovat kalenterivuosittain 1.1, 1.4, 1.7 tai 1.10. C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon. Edellisen kvartaalin kiinteä osinko maksetaan aina kvartaalia seuraavana merkintäpäivänä tai tätä seuraavana pankkipäivänä.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. C-osakkeet ovat äänivallaltaan yhdenvertaisia A-osakkeisiin nähden. C-osake tuottaa osakeyhtiölain mukaisen äänioikeuden yhtiökokouksessa.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

Käytännön tiedot

Yhtiön perustamisosakesarjan (A-osakesarjan) osakkeet omistaa kiinteistösijoitusyhtiön hallitus ja ylin johto. Yhtiön hallitukseen sekä ylimpään johtoon kuuluvat (jäljempänä ulkopuolinen päätehtävä): , Iiro Havana, hallituksen puheenjohtaja, Ekonomi, Janne Weander, Ekonomi, Turo Numminen, Ekonomi, Mikael Collan, Kauppatieteiden tohtori, Henna Kokkonen, tradenomi, Joni Lähteenmäki, toimitusjohtaja, asiakaspäällikkö. Yhtiön toimiala on yhtiöjärjestyksen 3§ mukainen yksityinen sijoitustoiminta ja siihen liittyvät palvelut.

Tämä perustietoasiakirja on voimassa 28.2.2019 alkaen. Perustietoasiakirja on julkaistu 1.3.2019 ja on voimassa toistaiseksi.