Tällä sivulla voit tutustua osakeannin ehtoihin sekä yhtiöjärjestykseen

 

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Asuntosäästö Asua Oy:n yhtiökokous on antanut hallitukselle valtuutuksen toteuttaa suunnatun osakeannin. Hallitus on 17.10.2016 päättänyt suunnatusta osakeannista, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät, seuraavasti:

Osakkeiden lukumäärä

Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 5.000.000 kpl yhtiön uusia B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa Yhtiön rahoitusrakennetta.

Osakkeiden merkintähinta

Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 1,00 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta voidaan myös kirjata hallituksen erillisellä päätöksellä osakepääomaksi joko kokonaan tai osittain.

Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 1.12.2016 – 31.12.2020 internetissä osoitteessa www.asuntosäästö.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen.

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäaikaa tai muuttaa merkittävien osakkeiden määrää. Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa merkintää seuraavasta kvartaalista kutakin merkintää koskevan erillisen Sijoittajasopimuksen mukaisesti ja sen ehtoja noudattaen.

Osinko ja osingon maksaminen

B-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten kuin osakemerkintää koskevassa Sijoittajasopimuksessa määritetään.

Osaketta koskevat rajoitukset

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Sijoituksen päättäminen

Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitettu pääoma Yhtiön B-osakkeisiin on 100.000 EUR tai tätä alempi, sitoutuu Yhtiö lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan takaisin sijoittajalle 14 vuorokauden kuluessa Sijoitussopimuksen ehtoja noudattaen. Sijoituksen ollessa yli 100.000 EUR, Yhtiö sitoutuu lunastamaan ja maksamaan merkintähinnan sijoittajalle 90 vuorokauden kuluessa.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja.

Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. Suunnattuun osakeantiin sovelletaan erillistä Sijoittajasopimusta, jonka jokainen sijoittaja hyväksyy Yhtiön internet-portaalissa tai allekirjoittamalla paperisen version.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Helsingissä 17.10.2016

HALLITUS

ASUNTOSÄÄSTÖ ASUA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 8.2.2018

1§ Yhtiön toiminimi on Asuntosäästö Asua Oy ja kotipaikka Tampere.

2§ Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3§ Yhtiön toimiala on yksityinen sijoitustoiminta ja siihen liittyvät palvelut.

4§ Yhtiön vähimmäispääoma on 300.000 (kolmesataatuhatta) euroa ja enimmäispääoma 5 (viisi) miljoonaa euroa, joiden rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa Yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5§ Yhtiössä on kaksi osakelajia: A- ja B-osakkeet.

Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 1500 (tuhatviisisataa) kappaletta. Yhtiöllä on B-osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50 (viisikymmentä) miljoonaa kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Edellä mainittuihin osakelajeihin sovelletaan seuraavia osakelajikohtaisia määräyksiä:

A-osakkeet

A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa.

B-osakkeet

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja siirtokelvottomia Sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeella on ainoastaan tämän Yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet; osakkeenomistajalla ei ole esimerkiksi oikeutta saada kutsua yhtiökokoukseen tai osallistua siihen.

Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on

  • Yhtiön purussa tai rekisterissä poistossa etuoikeus A - osakkeeseen nähden korkeintaan osakkeen merkintähintaan
  • 6 § Lunastuslausekkeen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet

Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla maksukykyinen. B-osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. A-osakkeiden lunastamisesta säädetään erikseen kohdassa 6§ lunastuslauseke.

6§ lunastuslauseke

Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A- osakkeiden haltijoilla.

Lunastushinta on yksi (1) euro. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla. Suostumus- ja lunastuslauseke eivät koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja, eikä yleisseuraantoja.

B-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Yhtiö voi myös oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 60 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Mikäli lunastaminen tapahtuu yhtiön aloitteesta, yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu.

Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

A-osakkeet

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä A-osake. Ensisijainen lunastusoikeus on A-osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistaja ei lunasta siirtyviä A-osakkeita. Lunastamiseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

7 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön suostumus.

8 § Yhtiöllä on hallitus johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin neljä varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on voimassa toistaiseksi.

9 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

10 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

  1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta
  2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. Tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.
  5. Muista yhtiön hallitukselle kirjallisesti etukäteen ilmoitetuista asioista.